• پشتیبانی
  • 09194192929
فهیمه حبشی زاده
فهیمه حبشی زاده
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره خانواده
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر