• پشتیبانی
  • 09194192929
معصومه حکیمی
معصومه حکیمی
  • مدرک تحصیلی:
  • دانشجوی دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
  • درجه مربیگری:
  • مربی
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر