• پشتیبانی
  • 09194192929
محمداسماعیل ابراهیمی
محمداسماعیل ابراهیمی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی عمومی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
دکتری روانشناسی عمومی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 

حوزه فعالیت: 

تدریس دانشگاهی، درمان، پژوهش ، تالیف و ترجمه کتاب و مقالات 
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
شماره عضویت سازمان نظام مشاوره 14881