• پشتیبانی
 • 09194192929
410,000 تومان
مدت زمان دوره: 2 ساعت و 37 دقیقه سوال
+ ۹ صفحه اسلاید آموزشی
اختلال شخصیت - بخش اول
 • سرفصل ها
 • درباره دوره
 • درباره مدرسین
اختلال شخصیت

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

شـخصیت در علـم روانشناسـی: مجموعـهای از رفتـار و شـیوههای تفکـر و سـبکهای هیجانـی کـه فـرد در زندگـی روزمـره بـا ویژگیهـای بیهمتــا بــودن، باثبــات و قابلیــت پیشبینــی در ارتبــاط بــا دیگــران و اجتمــاع نشــان میدهــد.

بیماریهای روانی به سه مقوله تقسیم میشوند:

 • دسته اول: اختلالات روان آزرده گرایی(نوروزها)
 • دسته دوم: اختلالات روان گسستگی(سایکوزها)
 • دسته سوم: اختلالات شخصیت(روان پریشها)

در این دوره آموزشی به تعریف اختلالات شخصیت و انواع دسته بندی این اختلالات می پردازیم.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۹۷ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

در این دوره با موارد زیر آشنا میشویم:

 • گـروه الـف- اختـلالات شـخصیت پارانوئیـد، اسـکیزوئید و اسـکیزوتایپال. افـراد مبتـلا بـه ایـن اختـلالات اغلـب عجیـب و غریــب و نامتعــارف به نظــر میرســند.
 • گـروه دوم- اختـلالات شـخصیت ضداجتماعـی، مـرزی، نمایشـی، خودشـیفته را شـامل میشـود. وجـه مشـترک ایـن اختـلالات، نمایشـی و دمدمـی مـزاج بـودن افـراد اسـت.
 • گــروه ســوم- اختــلالات شــخصیت وابســته، وسواســی-جبری و دوری جــو را شــامل میشــود. افــراد مبتــلا بــه ایــن اختــلالات اغلــب مضطــرب یــا بیمنــاک هســتند.​

 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...