• پشتیبانی
  • 09194192929
390,000 535,000 تومان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 29 دقیقه سوال
+ ۶ صفحه اسلاید آموزشی
معرفی دوره
معرفی دوره
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
بازنشستگی و سبک زندگی متعادل

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

بازنشسـتگی مقولـه ای اسـت کـه تمـام افـراد یـک روز بـا آن روبـرو خواهنـد شـد فرقـی نـدارد کـه کارمنـد یـک شـرکت دولتـی باشـید و یـا یـک شـغل غیردولتـی ویـا حتـی خانـه دار باشـید در نهایـت زمانـی میرسـد کـه شـما مجبـور هسـتید وظایـف خـود را بـه شـخص دیگـر محـول کنید.نحـوه برخـورد انسـان هـا بـا مسـئله بازنشسـتگی متفـاوت اسـت برخـی بـا نزدیـک شـدن بـه سـن بازنشسـتگی بـه آرامـش و وقـت آزاد بیشـتری کـه بـه دسـت مـی آورنـد فکر می کننـد، بـه کارهایـی کـه نمی توانسـتند قبـلا انجـام دهنـد مثـل قـدم زدن در پـارک دیـد و بازدیـد خویشـاوندان، ولیکـن ایـن موضـوع شـاید در سـال اول فقـط لـذت بخـش و مسـرت بخـش باشـد بعـد از یـک مـدت نمـی دانیـم بـا زمانـی کـه در اختیـار ماسـت چـه بایـد کـرد نداشـتن کار یـا یـک وظیفـه مشـخص و سـاعت فعالیـت یـا جنـس فعالیتـی کـه بتوانـد بـدن مـا را بـه حرکـت در بیـاورد مشـکلات جـدی در سیسـتم بـدن مـا ایجـاد میکنـد همیـن امـر بازنشسـتگی را بـه موضـوع جـدی تبدیـل مـی کنـد.

در این بسته آموزشی به بررسی چالش ها و مشکلات دوران بازنشستگی می پردازیم.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۸۹ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...