• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
بررسی و تحلیل فیلم The Aviator
3
اسفند
بررسی و تحلیل فیلم The Aviator
اولین تصاویر فیلم، تصویر هاوارد در حدود 10سالگی است در خانه ای زیبا و اعیانی برهنه در وان آب ایستاده؛ پس از لحظاتی مادرش وارد می شود، صابونی را از قوطی خارج می کند و در حالی که ظاهرا با آرامش به شستشوی او مشغول است، حروف قرنطینه را برایش هجی می کند.
بررسی و تحلیل فیلم The Imitation Game
19
بهمن
بررسی و تحلیل فیلم The Imitation Game
داشتن رفتارهای متفاوت و در ادارک سایرین -به ویژه بچه های مدرسه- عجیب و غریب باعث می شود که مورد اذیت و آزار قلدرهای مدرسه قرار بگیرد. اما ادراک خودش این است که چون بسیار باهوش تر از سایر هم سن و سالانش است، از حسادت آزارش می دهند.
بررسی و تحلیل فیلم The Walk
5
بهمن
بررسی و تحلیل فیلم The Walk
داستان فیلم The Walk در یک کلام و به صورت به ساده‌ای، داستانی واقعی از قسمتی از زندگی هیجان‌انگیز بندباز معروف فرانسوی فیلیپ پتی است که تصمیم می‌گیرد تا بدون کمربند محافظ جان بین دو برج دوقلوی تجارت جهانی بند‌بازی کند و این کار را در تاریخ 7 آگوست 1974 انجام می‌دهد.
بررسی و تحلیل فیلم Forrest Gump
21
دی
بررسی و تحلیل فیلم Forrest Gump
داستان ساده زندگی فارست یکی از بهترین مراجع شناخت آمریکای معاصر است. اتفاقات فرهنگی، هنری و سیاسی چون حلقه‌هایی مرتبط پشت سر هم ردیف می‌شوند و قهرمان داستان به زیبایی در آن پرورش می‌یابد.
بررسی و تحلیل فیلم Hacksaw Ridge
7
دی
بررسی و تحلیل فیلم Hacksaw Ridge
فیلمHacksaw Ridge درباره دزموند داس، سرباز ارتش امریکاست که بعد از واقعه‌ی حمله به «پرل هاربر» تصمیم می‌گیرد به جنگ بپیوندد، اما با یک تفاوت و آن اینکه که او شدیدا مذهبی و معتقد است و یکی از کسانی است که به خاطر اعتقاداتش، عمل کشتن را گناه بزرگی می‌داند که هیچ‌رقمه نمی‌توان آن را دور زد و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد تا بدون استفاده از اسلحه در جنگ شرکت کند.
بررسی و تحلیل فیلم The Legend of 1900
23
آذر
بررسی و تحلیل فیلم The Legend of 1900
در ژانویه ‌ی سال ۱۹۰۰، دنی (بیل نان)، کارگر سیاه پوست موتورخانه ‌ی کشتی بزرگ ویرجینیا، در قسمت درجه‌ ی یک کشتی، نوازادی را می ‌یابد. به‌خاطر تاریخی که کودک را یافته، نامش را ۱۹۰۰ می‌ گذارد. دنی وقتی ۱۹۰۰ تنها هشت سال داشت، بر اثر حادثه ‌ای می‌ میرد و در یک کنجکاوی کودکانه، ناگهان استعداد بی نظیر ۱۹۰۰ در نواختن پیانو هویدا می‌ شود.
بررسی و تحلیل فیلم The King's Speech
9
آذر
بررسی و تحلیل فیلم The King's Speech
پس از پایان فیلم تازه میتوان فهمید که چقدر نام ایـن فیلم برازنده آن اسـت، "نطـق پادشـاه" نـه از ایـن جهـت کـه پادشـاهی نطقـی را خواهد خواند و از پس تکلیفی سترگ بـرای خــودش بــر می آیــد، بلکــه از جایــگاه زبــان، ســخن و ســخنوری در زندگــی آدمــی.
بررسی و تحلیل فیلم Joker
25
آبان
بررسی و تحلیل فیلم Joker
در فیلـم جوکـر مـا بـا یـک انسـان بلاتکلیـف در جامعـه ای روبـرو هسـتیم کـه تکلیفـش کاملا بـا تمامـی افـراد جامعـه مشـخص اسـت. انسـانی کـه همانطـور کـه گفتـه شـد نمیدانـد بخنـدد یـا گریـه کنـد، و قـرار بـر ایـن اسـت تـا بـا سـفری در درون ایـن انسـان در طـی فیلـم ببینیـم کـه او بـه چـه انتخابـی دسـت میزنـد.
بررسی و تحلیل فیلم Green Book
27
مهر
بررسی و تحلیل فیلم Green Book
ایـن داسـتان از زوایـای مختلـف می‌تواند مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـه راسـتی در ایـن فیلـم مـا بـا چـه قصه‌ای سـر و کار داریـم؟ آیـا فیلـم قصــه پرتکــرار تبعیــض نــژادی علیــه سیاه هان آمریکاســت؟ آیــا فیلــم قصــه مــردی اســت کــه اهــل خانــواده اســت و بــرای گــذران زندگــی خـود دسـت بـه کارهـای مختلفـی میزنـد و از اقدامـات کوچـک و بـزرگ خـود شـادمان اسـت؟ آیا ...