• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
بررسی و تحلیل فیلم The King's Speech
9
آذر
بررسی و تحلیل فیلم The King's Speech
پس از پایان فیلم تازه میتوان فهمید که چقدر نام ایـن فیلم برازنده آن اسـت، "نطـق پادشـاه" نـه از ایـن جهـت کـه پادشـاهی نطقـی را خواهد خواند و از پس تکلیفی سترگ بـرای خــودش بــر می آیــد، بلکــه از جایــگاه زبــان، ســخن و ســخنوری در زندگــی آدمــی.
بررسی و تحلیل فیلم Joker
25
آبان
بررسی و تحلیل فیلم Joker
در فیلـم جوکـر مـا بـا یـک انسـان بلاتکلیـف در جامعـه ای روبـرو هسـتیم کـه تکلیفـش کاملا بـا تمامـی افـراد جامعـه مشـخص اسـت. انسـانی کـه همانطـور کـه گفتـه شـد نمیدانـد بخنـدد یـا گریـه کنـد، و قـرار بـر ایـن اسـت تـا بـا سـفری در درون ایـن انسـان در طـی فیلـم ببینیـم کـه او بـه چـه انتخابـی دسـت میزنـد.
بررسی و تحلیل فیلم Green Book
27
مهر
بررسی و تحلیل فیلم Green Book
ایـن داسـتان از زوایـای مختلـف می‌تواند مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـه راسـتی در ایـن فیلـم مـا بـا چـه قصه‌ای سـر و کار داریـم؟ آیـا فیلـم قصــه پرتکــرار تبعیــض نــژادی علیــه سیاه هان آمریکاســت؟ آیــا فیلــم قصــه مــردی اســت کــه اهــل خانــواده اســت و بــرای گــذران زندگــی خـود دسـت بـه کارهـای مختلفـی میزنـد و از اقدامـات کوچـک و بـزرگ خـود شـادمان اسـت؟ آیا ...