• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

پرسش نامه افکار خودکار در سال ۱۹۸۰ توسط هولون و کندال (۴۲) تهیه شده است. این پرسش نامه دارای ۳۰ سؤال بوده و نمره گذاری این پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت میباشد. این پرسشنامه برای ارزیابی فراوانی اظهارات منفی خودآیند درباره خود به منظور ارزیابی شناختی خودافشایی در افسردگی ساخته شده است.

این پرسشنامه از ثبات درونی بسیار خوبی با ضریب آلفای 0.97 برخوردار است. برای دستیابی به معیاری برای روایی این مقیاس، ضریب همبستگی بین نمرات این پرسشنامه و میزان افسردگی در نمونه اولیه شرکت کنندگان در تحقیق کاویانی، جواهری محاسبه شد که به ترتیب ضرایب 0.67 و 0.74 را برای باور به افکار خودآیند و فراوانی آن نشان داد. این ارقام در تحقیق کاویانی، جواهری به عنوان روایی همگرا در نظر گرفته شده است. 
در تحقیق کاویانی و جواهری، در سال 1384 همبستگی بین طبقه‌ای بین نمرات گروه کنترل در مراحل اول و دوم، ضرایب 0.76 و 0.88 را به ترتیب برای باور به افکار خودآیند و فراوانی آن نشان داد که در به عنوان معیاری برای پایایی در نظر گرفته شده است.

 

هر كدام از جملات را با دقت بخوانيد و با توجه به احساساتى كه در هفته گذشته داشته‌ايد به آنها پاسخ دهید.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 30 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 500 نفر