• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی توسط هارت، لیری و ریجسکی (۱۹۸۹) به منظور ارزیابی میزان مضطرب شدن افراد به هنگام مشاهده یا ارزشیابی سایرین از بدن آن‌ها طراحی شد.

همسانی درونی یعنی آلفای کرونباخ برابر با ۹/۰ و قابلیت اعتماد آزمون ـ بازآزمایی برابر با ۸۲/۰ برای این مقیاس توسط طراحان آن گزارش شده است. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی این مقیاس با ۱۸۷ نفر آزمودنی به استخراج یک عامل انجامید (هارت و همکاران، ۱۹۸۹).
در پژوهش علی‌پور،‌ آگاه‌هریس و گلچین (۱۳۸۹) اعتبار و روایی مقیاس روی گروه نمونه‌ای شامل ۶۸۴ نفر (۵۸۴ دختر و ۱۰۰ پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور بررسی شد. مشخصه‌های آماری ۱۲ گویه آزمون و نمره کل و همبستگی هر گویه با نمره کل و تأثیر حذف هر یک از گویه‌ها در آلفای کرونباخ نشان داده شده است. دامنه میانگین ۱۲ گویه مقیاس از ۷۲/۱ (گویه شماره ۱۲) تا ۷۲/۳ (گویه شماره ۱۱) گسترده شده بود. انحراف استاندارد گویه‌ها نیز از ۰۰۲/۱ (گویه ۱) تا ۳۷۸/۱ (گویه ۹) گسترده شده بود. همبستگی هر یک از گویه‌ها با نمره کل به غیر از گویه شماره ۲ از ۴۶/۰ تا ۷۴/۰ گسترده شده است و تنها گویه شماره ۲ دارای همبستگی منفی بسیار ضعیف با نمره کل است (۰۷۲/۰- = r).

مشخصه‌های آماری گویه‌ها و نمره کل آزمون، همبستگی گویه‌ها با نمره کل و تأثیر حذف هر یک از گویه‌ها در آلفای کرونباخ (۶۸۴ = n)

شماره

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با نمره کل

آلفای کرونباخ در صورت حذف گزاره

۱

67/2

002/1

597/0

796/0

۲

99/2

288/1

072/0-

257/0

۳

49/2

288/1

618/0

795/0

۴

47/2

339/1

717/0

783/0

۵

91/2

101/1

574/0

798/0

۶

32/2

213/1

732/0

782/0

۷

92/1

211/1

742/0

781/0

۸

11/3

223/1

603/0

796/0

۹

45/2

378/1

692/0

786/0

10

04/2

179/1

586/0

798/0

11

72/3

224/1

467/0

809/0

12

72/1

114/1

576/0

798/0


ضریب آلفای کرونباخ کل برای مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی برابر با ۸۱/۰ (برای زنان و مردان هم به تفکیک ۸۱/۱=a محاسبه شد) با میانگین ۸/۳۰ و انحراف استاندارد ۳۶/۸ به دست آمد که این میانگین در صورت حذف هر یک از گویه‌های آزمون، a در حد معنی‌داری افزایش نمی‌یابد. از این رو حذف هیچ یک از گویه‌های آزمون ضرورتی ندارد. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای شرکت‌کنندگان دختر ۸۱/۰ و برای پسران ۸۰/۰ محاسبه شد. درستی محتوای مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی نیز پس از ترجمه توسط ۵ متخصص روان‌شناسی در این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. از آنجا که از تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس پژوهشگران مختلف از جمله مک‌اولی و برمن (۱۹۹۳) برای این مقیاس استفاده کرده‌اند و همچنین مناسب بودن حجم نمونه ۶۸۴ نفر برای انجام تحلیل عاملی در صورتی که تعداد نمونه ۱۰ یا ۲۰ برابر یا بیشتر از تعداد گویه‌ها باشد (کاس و نیزلی، ۱۹۷۹ نقل از هومن، ۱۳۸۱) در این پژوهش نیز از تحلیل عاملی با روش مؤلفه‌های اصلی استفاده شده است. به منظور بررسی اینکه آیا گویه‌های SPA توان عامل شدن را دارند از آزمون‌های کفایت KMO و کرویت بارتلت استفاده شده است. در تحلیل عاملی ۲ عامل استخراج شد که انتظار ارزشیابی سایرین از بدن فرد و احساس راحتی از نمایش بدن بودند که جمعاً ۶۷/۵۰ درصد از واریانس کل را تبیین کردند.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
تعداد سوالات: 12 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 399 نفر