• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اعتماد در روابط بین‌فردی
پرسشنامه اعتماد در روابط بین‌فردی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس اعتماد توسط رمپل، هولمز و زانا (۱۹۸۶) طراحی شده است. این مقیاس بر اساس نسخه قبلی مقیاس اعتماد رمپل، هولمز و زانا (۱۹۸۵) می‌باشد. این ابزار شامل ۱۸ گویه می‌باشد که میزان اعتماد در روابط صمیمانه را می‌سنجد. به طور کلی طراحان این مقیاس، اعتماد را به صورت میزان اطمینانی که احساس می‌کنید وقتی درباره یک رابطه فکر می‌کنید تعریف می‌کند (رمپل و هولمز، ۱۹۸۶). این مقیاس دارای ۳ زیر مقیاس است که عبارتند از: پیش‌بینی‌پذیری، قابلیت اعتماد، مقیاس وفاداری. 

این مقیاس از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. به طوری که ضریب اعتبار آن به ترتیب برای زیر مقیاس‌ها ۸۱/۰، ۸۲/۰ و ۸۰/۰ می‌باشد. ۳ زیر مقیاس همبستگی متوسطی با هم دارند که طیفی از ۲۷/۰ تا ۴۶/۰ بود.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 18 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 672 نفر