• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس اضطراب کتل
مقیاس اضطراب کتل
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

عصر ما را "عصر اضطراب" نامیده‌اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده‌اند. در گستره فعالیت های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که "تنیدگی"های زندگی آنها را به وجود آورده اند، صورت می گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند. همچنین موقعیت های متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاهی وجود دارند که در آنها سنجش طراز اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار است.
مقیاس اضطرابی که اینک عرضه می گردد بر اساس پژوهش های گسترده ای فراهم شده و احتمالا مؤثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه فراهم آمده است ، پرسشنامه ای که می تواند مکمل تشخیص بالینی باشد و نتیجه ای عینی با هدف های پژوهشی به دست دهد

 

این پرسشنامه در ایران در سال 1367 در بین 977 دانشجوي دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفتـه و در دامنه سنی 18 الی 30 سال بومی‌سازي و هنجاریابی شـده اسـت . روایـی و پایـایی ایـن پرسشـنامه در تحقیقات قبلی به طور مکرر تاییـد شـده اسـت (گنجـی، 1380 .(در ایـن پـژوهش پایـایی پرسشـنامه اضطراب از طریق آزمون آلفاي کرونباخ براي کل پرسشـنامه مقـدار 83/0 و در مقیـاس هـاي اضـطراب نهان و آشکار به تزتیب 82/0 و 83/0 بدست آمد که سطح مطلوب پایایی را نشان میدهد.

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 40 سوال
دسته بندی:
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 1276 نفر