• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)
پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱ (هرگز) تا ۵ (همیشه) نمره¬گذاری می¬شود. 
پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) دارای 19 سوال و دو مولفه زیر می باشد:
1.    نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود ، وارسی کردن و مخفی کردن نقایص ادراک شده
2.    میزان تداخل نگرانی درباره ی ظاهر را در عملکرد اجتماعی فرد

لیتلتون و همکاران (2005) پايايي این پرسشنامه را به روش همسانی درونی بررسی كرده و ضریب آلفای کرونباخ 93/0 را بدست آورند. ضریب همبستگی هریک از سوالات با نمره کل پرسشنامه از 32/0 تا 72/0 با میانگین 62/0 بوده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ عامل اول و دوم به ترتیب 92/0 و 76/0 و ضریب همبستگی بین دو عامل 69/0 گزارش شده است. در تحقیق حاضر پایایي پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدنی و زیر مقیاسهای آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای كل پرسشنامه برابر 86/0، خرده مقیاس اول 84/0 (نارضایتی ظاهر) و خرده مقیاس دوم 71/0 (تداخل در عملکرد) می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه مذکور است. در تحقیق بساک نژاد و غفاري (1386) ضریب همبستگی بین مقیاس ترس از تصویر بدنی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی از ظاهر جسمانی، 55/0 و ضرایب همبستگی مقیاس ترس از تصویر بدنی با مقیاس ترس از ارزیابی منفی 43/0 بود که معنی دار هستند.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 19 سوال
دسته بندی:
شخصیت
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5042 نفر