• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه کمالگرایی هیل
پرسشنامه کمالگرایی هیل
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه کمال گرایی توسط هیل و همکارانش (2004) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 59 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه هشت بعد را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط زارعی(1393) اعتباریابی شده است.

هیل و همکاران، (2004) گزارش دادند که همسانی درونی پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران بالا است که طیفی از 83/0 تا 91/0 برای همه خرده مقیاسها را در بر می گیرد(لول و لیمکی2009).  در پژوهش جمشیدی و همکاران (1388) ضریب پایایی کل پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران از روش آلفای کرونباخ 89/0 بود و برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که مقیاس مذکور مشتمل بر 8 عامل می باشد.

رایگان
زمان تقریبی: ۲۵ دقیقه
تعداد سوالات: 59 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5090 نفر