• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) توسط ايندربيتزن و فوستر (۱۹۹۲) ساخته شده است که از ۳۹ گویه و ۲ خرده مقیاس رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮب (۲۰ سوال) و رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی (۱۹ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان بکار می رود.
نسخه اصلي اين سياهه داراي ۴۰ عبارت است كه يك عبارت به دليل عدم انطباق  با فرهنگ ايران حذف شد (عبارت شماره ۲۲).

 

اعتبار اين سياهه توسط ايندربيتزن و فوستر (۱۹۹۲) ۹۰/۰ گزارش شده است. روايي همگرايي پرسشنامه مهارت اجتماعي ايندربيتزن و فوستر به شيوه هاي مختلف مانند مقايسه آن با طالاعات ارزيابي خويشتن، ارزيابي همسالان و داده هاي جامعه سنجي و روايي تشخيص آن بوسيله بررسي همبستگي بين نمرات مهارت هاي اجتماعي و مطلوبيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ديگر ابزارهاي مداد كاغذي به وسيله ايندربيتزن و فوستر مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج به دست آمده، دلالت بر روايي همگرا و روايي تشخيص قابل قبول اين پرسشنامه بوده است (دوران، ۱۳۸۰).
پايايي اين پرسشنامه را اميني (۱۳۷۸) در شهر تهران براي دانش آموزان دوم راهنمايي براي گزاره هاي مثبت و منفي  به ترتيب ۷۱/۰ و ۶۸/۰ ذگزارش كرده است.
براي بخش مثبت اين پرسشنامه ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ ۷۱/۸۰ و براي بخش منفي ضريب پايايي ۵۱/۸۰ به دست آمده است (دوران، ۱۳۸۰).
ارجمندي (۱۳۸۳) با استفاده آ‌لفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه ۸۴/۰ به دست آورده است. پايايي اين پرسشنامه كه توسط ايندربيتزن و فوستر طراحي شده است براي سنجش بخش منفي ۷۲/۰ بوده و ثبات دروني ۸۸/۰ گزارش شده است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 39 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5074 نفر