• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو
پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه به جهت ارزیابی هوش اجتماعی در سال 2001 توسط ترومسو ساخته شده است.
این پرسشنامه دارای 21 سوال و مولفه های:
•    پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)
•    خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA)
•    خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS) می باشد.

 

 

در پژوهش رضائی (1389) پس از تایید روایی صوری مقیاس، پایائی آن یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو در جدول زیر ارائه شده است:
مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه  مقیاس هوش اجتماعی ترومسو

بعد

آلفای کرونباخ

خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، 

73/0

خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA)

66/0

خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS)

64/0

کل

81/0

 

سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آلفا برای خردهمقیاسهای پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب ،٠/٨١ ٠/٨٦ و ٠/٧٩ گزارش کرده‌اند

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 21 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5055 نفر