• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه نا‌امیدی بک (BHS)
پرسشنامه نا‌امیدی بک (BHS)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۴ توسط آرون بک ساخته شده است.
پرسشنامه BHS به سنجش احساس نا امیدی در سه مولفه زیر در افراد می پردازد:

  • احساس فرد نسبت به آینده
  • بی انگیزگی یا از دست دادن انگیزه
  • انتظارات

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و جواب هر سوال به صورت صحیح و غلط می باشد.
اين پرسشنامه به منظور اندازه‌گيری ميزان انتظارات منفی فرد از حوادث آينده ساخته شده و در مورد افراد افسرده که چگونه دنيا، آينده و تجارب شخصی خود را تفسير می‌کنند می‌باشد.

 

همبستگي معناداري بين HS و پرسشنامه افسردگي بك پيدا شده است (56/0). (راتز، وينبك و بك، 1969)در يك نمونه 68 نفري از بيماران بستري به دليل خودكشي همبستگي در حد 68/0 مينكون، بركمن و بك، (1973) در يك نمونه 224 نفري از بيماران غيربستري در مركز شناخت درماني، همبستگي در حد 60/0 بدست آمد (بك، 1986). همبستگي معناداري بين HS و چك ليست اضطراب بك ديده شد (p) همبستگي HS با مقياس اضطراب و افسردگي هاميلتون به ترتيب 25/0 و 43/0 بوده است.
آزمون ناامیدی از سوی دژکام  روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران هنجاریابی شده است. بررسی مقیاس فوق با استفاده از همبستگی نمرات هر پرسش با نمره کل نشان داد که مقیاس ناامیدی بک یک سازه واحدی را اندازهگیری میکند. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب همسانی درونی  آلفای کرونباخ79%  به دست آمده است. جهت بررسی روایی آزمون با انجام تحلیل مؤلفههای اصلی پنج عامل -0 یأس در دستیابی به خواسته ها -2 ناامیدی در مورد آینده -1 نگرش نسبت به آینده -4 دورنمای زندگی -0 اعتماد نفس به آینده، استخراج شد که این پنج عامل رویهم 48.9 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. آلفای به دست آمده دراین تحقیق 0.86 هست.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 20 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5185 نفر