• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی واتسون
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی واتسون
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه توسط واتسون و فرند در سال 1969 ساخته شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی ترس از ارزیابی منفی می باشد.

این پرسشنامه دارای 30 سوال است.

 

واتسون و فرند )1969( ضریب آلفای کرونباخ مقیاس را در نمونهای100 نفری محاسبه کردند که آلفای کرونباخ برابر 0/98 محاسبه شد.
مهرابی زاده هنرمند و همکاران)1378( ضریب پایایی این مقیاس را در نمونهای از دانشجویان برابر با 0/86 گزارش کردند. همچنین هرمزی نژاد)1380( در نمونهای از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، ضرایب پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 0/87 و با روش گاتمن 0/87 گزارش کرده است. روایی این آزمون را واتسون و فرند با محاسبۀ ضریب همبستگی بین مقیاس ترس از ارزیابی منفی و آزمون اضطراب آشکار تایلورف، برابر با 0/6 به دست آوردند. در ایران نیز برای اعتباریابی این مقیاس مهرابیزاده هنرمند و همکاران)1378( از مقیاس اضطراب اجتماعی/ آشفتگی شناختی استفاده کردند و از اعتبار سازهای به طور هم زمان استفاده کردند. ضرایب روایی مقیاس ترس از ارزیابی منفی با مقیاس اضطراب اجتماعی/ آشفتگی شناختی برابر با 0/56 و با اعتبار سازهای برابر با 0/85 به دست آمد که هر دو در سطح)001 0/ >P )معنادار گزارش شد.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 30 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5031 نفر