• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه جرات مندی با پرخاشگری متفاوت است ؟

پرخاشگری یک نوع شیوه دفاع از خود است که در آن به حقوق شخص دیگر تجاوز می شود، پرخاشگری به صمیمیت آسیب می زند و کیفیت ارتباطات شما را تغییر جدی می دهد، اما جرات مندی به معنی انتقال روشن آنچه که می خواهيد است همراه با احترام گذاردن به حقوق و احساسات خود و احترام گذاردن به حقوق و احساسات دیگران.
به طور كلى جراتمندی ابراز صادقانه و مناسب احساسات، عقاید و نیازهای شخصی با رعايت حقوق خود و ديگران است.

 

سوالهای مرتبط