• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه شخصیت خودم را طوری تغییر دهم که رضایت داشته باشم مشکل خاصی ندارم اما می‌خواهم اصولی زندگی کنم؟

وقتی شما به گونه ای آگاهانه و هوشیار تصمیم بگیريد که می‌خواهید زندگی را بر اساس اصول و ارزش‌های شخصى تان  بنا کنید در واقع شروع به بازآفرینی یا تغییر خود مى كنيد، براى اين كار از  خودتان بپرسید اگر شهامت آن را داشته باشم که آن فردی بشوم که همیشه می خواستم باشم شرایط و موقعیت کنونی‌ام را چگونه مدیریت خواهم کرد؟پاسخ به این پرسش مهم باعث وحدت رفتارهاى شما خواهد شد و نقشه راه را برايتان روشن تر خواهد كرد.

سوالهای مرتبط