• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چرا واقعیت درمانی گذشته را قبول ندارد مگر میشود گذشته مهم نباشد پس فروید و طرفدارانش اشتباه کرده‌اند؟!

از نظر واقعیت درمانگران درمان همیشه باید رو به جلو حرکت کند نه رو به گذشته، چون فروید با آن روش کار کرده دلیلی نیست که همه درمانگران همین کار را انجام دهند،این رویکرد اتفاقات گذشته را دلیلی برای مشکلات کنونی ما نمی داند.
گذشته تأثیرگذار است اما تعیین کننده نیست.مشکلات کنونی در دسترس تر است تا بازیابی خاطراتی که ممکن است هرگز آنگونه اتفاق نیفتاده باشد!

 

سوالهای مرتبط