• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
با این که ادامه تحصیل برایم بسیار مهم است و همیشه برای خانواده ام نیز مهم بوده چرا نمی توانم پیش ببرم؟

داشتن جهت و مسیری که دوست داریم به سمت آن حرکت کنیم و آنچه که به صورت عملی باید در آن گام بنهيم دو مسئله کاملاً مستقل از هم هستند، بر اساس چشم انداز تان اگر می‌خواهید یک فرد  تحصيل كرده باشید این خواستن تنها اولین گام است، بخش دشوار این کار گام عملی و اقدام کردن و رفتن به راه و مسیر تعیین شده است که یک چالش هر روزه و مداوم است.

سوالهای مرتبط