• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
با فردی که افسرده است چه رفتاری داشته باشیم که زندگی بهتری داشته باشد حاضر به جلسات مشاوره نیست؟

رابطه سازنده و مبتنی بر احترام به دور از قضاوت و کنترل برقرار کنید، به او کمک کنید روابط معنادار و ارزشمند با اطرافیان و افراد مهم زندگیش برقرار کند،سبک زندگی لذت بخش همراه با تفریح را داشته باشد و همواره اهداف ارزشمند مثل خواندن یک کتاب، مقاله و يا انجام تکالیف مهم روزانه داشته باشند، همچنين به طور مداوم در حال طراحی پروژه‌های ارزشمند بودن مى تواند كيفيت زندگى را افزايش دهد.

سوالهای مرتبط