• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
راهکارهای مقابله با تنبلی در شروع كار

"تفکر چگونه "درباره هدف داشته باشید ، اينكه چطور یک کار را انجام دهم باعث تمرکز روی مراحل اجرایی کاری می شود و سریعتر کار را شروع می کنید. تمرکز زیاد بر روی "چرا می خواهم انجام بدهم "در مرحله عمل،ما را با کندی و تنبلی مواجه می کند.

سوالهای مرتبط