• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چطور می توانم بدبین نباشیم؟

در بدبینی ما معتقد هستیم که رفتارها و انتخاب‌های ما تاثیری در نتیجه زندگی ما ندارد و معتقد هستیم علت مشکلات همیشگی است و در کل زندگی با مشکلات روبرو هستیم و دیگران، محیط، جامعه مسئول بدبختی های ما هستند. گام مهم اول این است که باورها و اعتقادات های خود را زیر سوال ببرید، برای رویدادهای ناگوار به جای "همیشه"و "هیچ وقت" از "گاهی اوقات"و "بعضی مواقع" استفاده کنید، در مواقع بحرانی با تاکید بر قسمت های مثبت، زندگی را به حالت عادی برگردانید.

سوالهای مرتبط